เปลี่ยนใหม่เกณฑ์ประเมินโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2556

สำนักอาหารปลอดภัย เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่  จึงขอให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้เกณฑ์ประเมินใหม่นี้


Download :มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปี56.rar  โดย:   วันที่ :2013-08-06 10:49:11  ข้อมูลจาก:
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ลิขสิทธิ์ ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
http://www.lo.moph.go.th @Reserved