ดาวน์โหลดแบบประเมิน (Checklist) ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ (LAB)สำหรับรพ.สต.และศสม.

      ขอความร่วมมือให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพตำบล (ศสม.) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินรพ.สต.ติดดาวสำหรับงานบริการชันสูตรในรพ.สต. และให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งรวบรวมแบบประเมินตนเอง และส่งแบบรายงานไปยังงานชันสูตรสาธารณสุขของ รพช.แม่ข่าย ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557 


Download :570114checklistLABforprimarycare.docx  โดย:ชุลี   วันที่ :2014-01-15 12:04:15  ข้อมูลจาก:ชุลีพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ลิขสิทธิ์ ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
http://www.lo.moph.go.th @Reserved