ตัวชี้วัดงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงาน (งบQOF)

 เนื่องจาก สปสช.เขต ๘ อุดรธานี และคณะทำงาน ได้ทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัดงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (งบ QOF) ประจำปี ๒๕๕๗ ใหม่   งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จึงขอส่งรายละเอียด Template ที่ปรับใหม่มาให้เพื่อพิจารณาติดตามควบคุมกำกับการดำเนินงานต่อไป


Download :Templae-QOF-V4.pdf  โดย:กลุ่มงานพั   วันที่ :2014-01-22 11:13:35  ข้อมูลจาก:นางศิรีรัชต์ ภัทรพงศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ลิขสิทธิ์ ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
http://www.lo.moph.go.th @Reserved