เงินเดือนใหม่ 1 มกราคม 2556

ทำไมไม่มีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ทุกคนคะ  นึกว่าจะปรับใหม่หมดเลยค่ะ

คำตอบที่ ?

การปรับเงินเดือน ณ 1 มกราคม 2556 นั้น ใช้หลักเกณฑ์ของ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยหลักเกณฑ์แล้ว กำหนดช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่จะได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรองและต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หากบุคคลใดเงินเดือนไม่ได้อยู่ตามช่วงที่ ก.พ.กำหนด ก็จะไม่ได้รับการปรับเงินเดือนค่ะวันที่ :2013-02-21 10:34:03
คำตอบที่ ?

การปรับเงินเดือน ณ 1 มกราคม 2556 นั้น ใช้หลักเกณฑ์ของ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยหลักเกณฑ์แล้ว กำหนดช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่จะได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรองและต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หากบุคคลใดเงินเดือนไม่ได้อยู่ตามช่วงที่ ก.พ.กำหนด ก็จะไม่ได้รับการปรับเงินเดือนค่ะวันที่ :2013-02-21 11:31:48
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ลิขสิทธิ์ ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
http://www.lo.moph.go.th @Reserved