การบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดเลยจะมีการบรรจุให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขเมื่อไหร่ค่ะ อยู่ในกลุ่มนักเรียนทุนค่ะ เมื่อมีการบรรจุจะมีการปรับเงินเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนดออกมามั้ยค่ะ
 

คำตอบที่ ?

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดส่วนราชการทำการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ให้แล้วเสร็จภายใน  27  สิงหาคม  2556  และให้มีผล  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556  ซึ่งขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  อยู่ระหว่างดำเนินการ  ดังนั้น  ลูกจ้างจะได้ปรับเป็นพนักงานกระทรวงตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556  และได้รับเงินเดือนในอัตราใหม่ด้วยวันที่ :2013-07-17 11:46:33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ลิขสิทธิ์ ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
http://www.lo.moph.go.th @Reserved